Mixed Metal Residue 처리 _

공정 Mixed Metal

Mixed Metal

•저비용 고효율 건조 공정을 통한 비용절감으로 저함량 Mixed Metal까지 재활용 범위 확대

•단순 회수 처리하던 방식에서 탈피, 유가금속 농축 설비를 통해 고객 이익 극대화 실현

Cu/Ni/Sn Mixed Metal               금/은 Mixed Metal                         Cu 분진                           특수금속 Mixed Metal